jan gan man (National anthem) guitar chords and lyrics


Our National Anthem!!


Jana gana mana adhinayaka, jaya he
D                               G
Bharata bhagya vidhata
D       A        G    D
Punjab Sindhu Gujarata Maratha
D                          G
Dravida Utkala Banga
G              A    D
Vindhya Himachala Yamuna Ganga
D                 A         G
Uchchala Jaladhi taranga
D        A        G    D
Tava shubha name jage
D                  G
Tava shubha ashish maange
D                  A    D
Gahe tava jaya gatha
D    A         G   D
Jana gana mangala dayaka jaya he


EmoticonEmoticon