Jana Gana Mana (INDIA NATIONAL ANTHEM) guitar tabs lead lyrics


Jana Gana Mana
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
E|--------0--0--0--0--0--0-0-0-0-----0--1------------|
B|--1--3---------------------------3-----------------|
    c  d  e  e  e  e  e  e e e e   d e   f
    Jana  gana  mana  adhinayaka,  jaya  he
 
 
E|---0--0--0-----------------------------------------|
B|-------------3---3---3-0-3-1-----------------------|
     e  e  e   d   d   d b d c
     Bharata   bhagya  vidhata
 
E|-------3-3---3---3----3-3-3-3----3-3/5-1----------|
B|---1-1---------------------------------------------|
     c c g g   g   g    g g g g    g g/a f
     Punjab    Sindhu   Gujarata   Maratha
 
E|---1-1-1-----1-1-0---------1-0---------------------|
B|-------------------3-----3-------------------------|
     f f f     f f e d     d f e
    Dravida    Utkala      Banga
 
E|----0----0------0-0-------0-3-3-5---1-1------------|
B|--------------3-----3------------------------------|
      e    e    d e e d     e g g a   f f
      Vindhya   Himachala   Yamuna    Ganga
 
E|---0--0--0----0--0---------------------------------|
B|--------------------3----3-0-3-1-------------------|
     e  e  e    e  e  d    d b d c
     Uchchala   Jaladhi    taranga
 
E|---------0--0-----0-0------1-----------------------|
B|--1-3--------------------3-------------------------|
    c d    e  e     e e    d f
    Tava   shubha   name   jage
 
E|--0-1---3--3----3-1-0------1-0---------------------|
B|-------------------------3-------------------------|
    e f   g  g    g f e    d f e
   Tava   shubha  ashish   maange
 
E|--1-0--0-0-----------------------------------------|
B|-------------3-3---0-3-1---------------------------|
    f e  e e   d d   b d c
    Gahe tava  jaya  gatha
 
E|--------3--3--3--3-------3-3--3-3-3--5-------------|
B|--1-1------------------5---------------------------|
    c c   g  g  g  g     e g g  g g g  a
    Jana  gana  mangala  dayaka jaya   he
 
E|---1-1-1----1-1-----0---1-0------------------------|
B|----------------------3----------------------------|
     f f f    f f     e d f e
    Bharata  bhagya  vidhata
 
E|---------8---7-5--7----5-3-5-----------------------|
B|----5-8--------------------------------------------|
      e g  c   b a  b    a g a
      Jaya he, jaya he, jaya he
 
E|----------------0-0------0-1-----------------------|
B|------1-1--3-3---------3---------------------------|
        c c  d d  e e    d e f
        Jaya jaya jaya, jaya he


EmoticonEmoticon